ECOTRON - How to Minimize the Ecological Footprint for Functional Electronics?
Horizon Europe
Ruolo DEIB: Partecipante
Data inizio: 01/09/2022
Durata: 48 mesi
 
 
Sommario