Horizon Europe
Ruolo DEIB: Partecipante
Data inizio: 30/05/2022
Durata: 60 mesi
 
 
Sommario