APROPOS - Approximate Computing for Power and Energy Optimisation
Horizon 2020
Ruolo DEIB: Partecipante
Data inizio: 01/11/2020
Durata: 48 mesi
 
 
Sommario